» Personal data security policy

Personal data security policy

1. Administrator
Po zamówieniu usługi „Newsletter” oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, administratorem Państwa danych jest SPS Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00000816777. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, który powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres poczty elektronicznej inspektor@spshandel.pl i/lub telefonicznie pod numerem 29 760 0030.
 
2. Cele przetwarzania danych
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie jednym lub w kilku z następujących celów:
 • zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w regulaminie usługi „Newsletter”;
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe — za uprzednią i odrębną zgodą;
 • marketingu administratora;
 • udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników Serwisu.
 
3. Przewidywany okres, przez który dane będą przechowywane
Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do świadczenia zamówionych przez Państwa usług. W przypadku, gdy ustanie cel przechowywania danych, zostaną one usunięte, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów prawa będziemy mieli obowiązek dłuższego ich przechowywania.
 
4. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, każdy, kto podał nam swoje dane może zwrócić się do nas o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie oraz usunięcie, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Po wniesieniu żądania usunięcia danych lub sprzeciwu nie będą Państwo otrzymywać usługi „Newsletter”. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymają Państwo usługi „Newsletter”. Każdy ma też prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
5. Odbiorcy danych
Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 
6. Środki bezpieczeństwa
Chronimy Państwa dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny w którym przetwarzamy dane spełnia wymogi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 
 
Main Page

Our Brands

 • BAROWE
 • CAFE ROMICA
 • CHWILKA
 • DEGUSTA
 • KRISS
 • MLEKERS
 • MOJA MARKA
 • MONDELLO
 • NITKI JAJECZNE
 • OCEANIC
 • TWOJA SPIŻARNIA
 • VITPOL
Copyright 2020 www.spshandel.pl - SPS HANDEL Sp. z o.o. | Opracowanie: A.M.